Základní informace o škole

Adresa školy:

2. základní škola, Rakovník, Husovo náměstí 3
269 01 Rakovník
2zsrako@2zsrako.cz
IČO 470 169 81
IZO 102 602 263

Ředitel školy:

Mgr. Zdeněk Brabec
e-mail: brabec.z@2zsrako.cz
telefon: 313 251 264
Kancelář školy: 313 251 260

Telefonní seznam:

Telefonní seznam 2. ZŠ (čísla přímo do kabinetů)

Souhrn základních informací o provozu školy.

2. základní škola Rakovník, jejímž zřizovatelem je Město Rakovník, poskytuje úplné základní vzdělání. Mnohaletou tradicí (1986) jsou třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů pro talentované žáky od 6. ročníku. Celkový počet tříd ve školním roce 2023/2024 je 28. Na 2. stupni jsou 4 třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů.

Dříve byla péče o žáky s vývojovými poruchami učení zajišťována formou specializovaných tříd tzv. dyslektických. Nyní je těmto dětem věnována péče formou integrace v běžných třídách. Individuálně se jim pak věnuje p. uč. M. Dohnalová (313 251 272, dohnalova.m@2zsrako.cz), L. Kefurtová (313 251 276, kefurtova.l@2zsrako.cz) a p. uč. I. Vostrá (313 251 277, vostra.i@2zsrako.cz). Zároveň nabízí rodičům žáků se speciálními vzdělávacími potřebami konzultace „JAK PRACOVAT S DĚTMI SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ A CHOVÁNÍ“ s možností zúčastnit se individuální nápravy jejich dětí. Schůzku je nutné telefonicky (e-mailem) domluvit.

Několik posledních let získáváme významné úspěchy v krajských i republikových soutěžích.

Největší úspěchy:

2014/2015 republiková finále - atletická soutěž družstev Pohár Rozhlasu - historické 3. místo, Štafetový pohár, OVOV (Odznak všestrannosti olympijských vítězů) - Dominik Burdych 3.místo;

2016/2017 zisk zlatých medailí v republikovém finále v hokejbalu (vítězství v anketě Sportovec okresu - mládežnický kolektiv), republikové finále jednotlivců v OVOV;

2017/2018 3. místo v republice v hokejbalu, republikové finále jednotlivců i družstev v OVOV, 2. místo na kraji v atletickém čtyřboji, 2. a 3. místo v Poháru Rozhlasu;

2018/2019 8. místo v republikovém finále atletického 3-boje (1. stupeň), 2. místo v krajském kole Dopravní soutěže, atletickém čtyřboji;

2019/2020 republikové finále jednotlivců (3x5. místo) v OVOV

2020/2021 3. místo v republikovém finále družstev v OVOV

2021/2022 4. místo v krajském kole chemické olympiády, 1. a 2. místo v krajském kole Geologické olympiády

2022/2023 První desítka v celostátním kole Geologické olympiády, 1. místo v krajském finále v soutěži Příroda, ve které žijeme

a další postupy do krajských kol: v matematické, zeměpisné, chemické, fyzikální, biologické olympiádě a další.

Hlavním výchovně vzdělávacím cílem, o který se snažíme, je všestranný rozvoj osobnosti každého žáka. Žáka, který je schopen samostatně myslet, svobodně se rozhodovat a projevovat se jako demokratický občan.

2. základní škola Rakovník je umístěna na konci Husova náměstí. Podle počtu žáků to je třetí největší škola na okrese Rakovník a druhá největší škola ve městě. Její poloha ve středu města a její dobrá pověst zajišťují stálý zájem o přijetí žáků. V roce 1993 se zvětšila kapacita školy přístavbou, v níž jsou především odborné učebny. Přístavba nových učeben a nové tělocvičny, která byla dána do provozu v září 1996, umožnila zkvalitnit výchovně vzdělávací proces školy. V roce 2020 byla dokončena rekonstrukce podkroví přístavby školy, kde vznikly tři nové učebny.

K dispozici pro Vás je inspekční zpráva ČŠI z ledna 2018, výroční zpráva 2022/2023 v sekci dokumenty a formuláře.

Přehled učebních dokumentů ve školním roce 2023/24:

1. - 5., 6. - 9. ročník - Školní vzdělávací program - "Otevřená kniha"
                                  Dodatek č. 1     

Školní družina - Školní vzdělávací program

Hlavní budova (budova A, B), Husovo náměstí 3:

3. - 9. třídy + II. C

tzv. Stará pošta, Martinovského 176:

1. třídy + II. A, B

Školní družina:

Tři oddělení v pavilonu MŠ V Parku (H. Bortová - ved. vychovatelka - 725 562 359; V. Spurná, N. Pavlíčková - 602 424 108)
Dvě oddělení ve vile, Fr. Diepolta 1542 (B. Pýchová - 602 415 713; T. Chalupová - 602 401 353)
Dvě oddělení v areálu sportovní haly (J. Pečínková - 602 526 224, E. Pátková - 725 562 360)
Základní informace školní družiny

Jídelna družina MŠ V Parku:

313 512 414

Školní jídelna:

Školní jídelna, Rakovník, Martinovského 270, příspěvková organizace. Veškeré informace najdete na www.sjrako.cz.

Spolek rodičů a přátel dětí 2. ZŠ Rakovník:

IČ: 05015715
Spolek je pokračovatelem SRPDŠ, jehož působení na škole má dlouholetou tradici. Účelem spolku je podpora činnosti školy.
Předsedkyně spolku: Iveta Dalecká

Další informace:

Každý zaměstnanec má svoji e-mailovou adresu: příjmení.počáteční písmeno jména @2zsrako.cz - příklad: kotlik.j@2zsrako.cz (vše bez háčků a čárek).

Výchovná poradkyně Mgr. Irena Fuksová má své úřední hodiny ve středu od 8:00 do 10:00 hodin. Dále je možné dohodnout se rovněž telefonicky.

Vážení rodiče,

při řešení jakýchkoliv konfliktů, nedorozumění nebo nespokojenosti, ke kterým může přes veškerá dobrá předsevzetí dojít, Vás žádáme o tento postup:

1) Připomínku, dotaz, výhrady k práci konkrétního učitele projednejte nejprve přímo s dotyčným. Pokuste se o přijatelnou dohodu. Počítejte s tím, že informace od Vašeho potomka jsou zprostředkované, tedy více, či méně zkreslené. Proto odložte rozčilování až na dobu, kdy vyslechnete obě strany a utvoříte si na věc vlastní názor na základě dostatku informací.

2) Pokud postup popsaný výše nepřinese uspokojivý výsledek, sdělte věc vedení školy. Zástupce Mgr. Irena Fuksová zodpovídá za 1. - 5. ročník, zástupce Mgr. Jiří Kotlík má na starosti 6. - 9. ročník, výchovné problémy řeší výchovná poradkyně Mgr. Irena Fuksová, provoz školní družiny řídí Hedvika Bortová. Za práci všech pracovníků zodpovídá ředitel školy Mgr. Zdeněk Brabec.