Základní informace o škole

Souhrn základních informací o provozu školy.

2. základní škola Rakovník, jejímž zřizovatelem je Město Rakovník, poskytuje úplné základní vzdělání. Mnohaletou tradicí jsou třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů pro talentované žáky od 6. ročníku. Celkový počet tříd ve školním roce 2019/2020 je 28. Na 2. stupni jsou 4 třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů.

Dříve byla péče o žáky s vývojovými poruchami učení zajišťována formou specializovaných tříd tzv. dyslektických. Z důvodu malého zájmu ze strany rodičů byly dyslektické třídy zrušeny. Nyní je těmto dětem věnována péče formou integrace v běžných třídách. Individuálně se jim pak věnuje p. uč. M. Hejdová (313 251 263, 725 562 360, hejdova.m@2zsrako.cz), p. uč. M. Dohnalová (313 251 272, dohnalova.m@2zsrako.cz), p. uč. I. Bláhová (313 251 272, blahova.i@2zsrako.cz), J. Čečrdlová (313 251271, cecrdlova.j@2zsrako.cz), L. Kefurtová (313 251 276, kefurtova.l@2zsrako.cz), V. Křížová (313 251 279, krizova.v@2zsrako.cz), H. Herianová (313 251 272, herianova.h@2zsrako.cz), M. Šnebergerová (313 251 263, snebergerova.m@2zsrako.cz) a p. uč. I. Vostrá (313 251 277, vostra.i@2zsrako.cz). Zároveň nabízí rodičům žáků se speciálními vzdělávacími potřebami konzultace „JAK PRACOVAT S DĚTMI SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ A CHOVÁNÍ“ s možností zúčastnit se individuální nápravy jejich dětí. Schůzku je nutné telefonicky (e-mailem) domluvit.

Několik posledních let získáváme významné úspěchy v krajských a republikových soutěžích. Největší úspěchy: 2014/2015 republiková finále - atletická soutěž družstev Pohár Rozhlasu - historické 3. místo, Štafetový pohár, OVOV (Odznak všestrannosti olympijských vítězů) - Dominik Burdych 3.místo; 2016/2017 zisk zlatých medailí v republikovém finále v hokejbalu (vítězství v anketě Sportovec okresu - mládežnický kolektiv), republikové finále jednotlivců v OVOV; 2017/2018 2. místo v republice v hokejbalu, republikové finále jednotlivců i družstev v OVOV, 2. místo na kraji v atletickém čtyřboji, 2. a 3. místo v Poháru Rozhlasu a další postupy do krajských kol: v zeměpisné, chemické, geologické olympiádě. Hlavním výchovně vzdělávacím cílem, o který se snažíme, je všestranný rozvoj osobnosti každého žáka. Žáka, který je schopen samostatně myslet, svobodně se rozhodovat a projevovat se jako demokratický občan.

2. základní škola Rakovník je umístěna na konci Husova náměstí. Podle počtu žáků to je třetí největší škola na okrese Rakovník a druhá největší škola ve městě. Její poloha ve středu města a její dobrá pověst zajišťují stálý zájem o přijetí žáků. V roce 1993 se zvětšila kapacita školy přístavbou, v níž jsou především odborné učebny. Přístavba nových učeben a nové tělocvičny, která byla dána do provozu v září 1996, umožnila zkvalitnit výchovně vzdělávací proces školy.

K dispozici pro Vás je inspekční zpráva ČŠI z ledna 2018, výroční zpráva 2016/2017.

Přehled učebních dokumentů ve školním roce 2019/20:

1. - 5., 6. - 9. ročník - Školní vzdělávací program - "Otevřená kniha"
                                  Dodatek č. 1     

Školní družina - Školní vzdělávací program

Adresa školy:

2. základní škola, Rakovník, Husovo náměstí 3
269 01 Rakovník
2zsrako@2zsrako.cz
IČO 470 169 81
IZO 102 602 263Ředitel školy:

Mgr. Zdeněk Brabec
e-mail: brabec.z@2zsrako.cz
telefon: 313 251 264
Kancelář školy: 313 251 260

Hlavní budova (budova A, B), Husovo náměstí 3:

3. - 9. třídy + II. B

tzv. Stará pošta, Martinovského 176 (tel.: 313 251 267):

1. třídy + II. A, C

Školní družina, Žižkovo náměstí 168 (tel.: družina 602 526 224, třída 725 562 360):

 IV.B

Telefonní seznam:

Telefonní seznam 2. ZŠ - (čísla přímo do kabinetů)

Školní družina:

Tři oddělení v pavilonu MŠ V Parku (602 424 108, 725 562 359)
Dvě oddělení ve vile, Fr. Diepolta 1542 (tel. 313 251 268, 602 401 353, 602 415 713)
Dvě oddělení na Žižkově náměstí, č. p. 168 (602 526 224)
Základní informace školní družiny

Jídelna družina MŠ V Parku:

313 512 414

Školní jídelna:

Školní jídelna, Rakovník, Martinovského 270, příspěvková organizace. Veškeré informace najdete na //www.sjrako.cz/.

Spolek rodičů a přátel dětí 2. ZŠ Rakovník:

IČ: 05015715
Spolek je pokračovatelem SRPDŠ, jehož působení na škole má dlouholetou tradici. Účelem spolku je podpora činnosti školy.
Předsedkyně spolku: Ing. Blanka Krajčiová (B.Krajciova@seznam.cz)

Další informace:

Každý zaměstnanec má svoji e-mailovou adresu: příjmení.počáteční písmeno jména @2zsrako.cz - příklad: kotlik.j@2zsrako.cz (vše bez háčků a čárek).

Výchovná poradkyně Mgr. Irena Fuksová má své úřední hodiny ve středu od 8:00 do 10:00 hodin. Dále je možné dohodnout se rovněž telefonicky.

Vážení rodiče,

při řešení jakýchkoliv konfliktů, nedorozumění nebo nespokojenosti, ke kterým může přes veškerá dobrá předsevzetí dojít, Vás žádáme o tento postup:

1) Připomínku, dotaz, výhrady k práci konkrétního učitele projednejte nejprve přímo s dotyčným. Pokuste se o přijatelnou dohodu. Počítejte s tím, že informace od Vašeho potomka jsou zprostředkované, tedy více, či méně zkreslené. Proto odložte rozčilování až na dobu, kdy vyslechnete obě strany a utvoříte si na věc vlastní názor na základě dostatku informací.

2) Pokud postup popsaný výše nepřinese uspokojivý výsledek, sdělte věc vedení školy. Zástupce Mgr. Irena Fuksová zodpovídá za 1. - 5. ročník, zástupce Mgr. Jiří Kotlík má na starosti 6. - 9. ročník, výchovné problémy řeší výchovná poradkyně Mgr. Irena Fuksová, provoz školní družiny řídí Hedvika Bortová. Za práci všech pracovníků zodpovídá ředitel školy Mgr. Zdeněk Brabec.