Historie

K dominantám rakovnického náměstí bezesporu patří kostel sv. Bartoloměje, ale i s ním sousedící budova takzvané dívčí školy dnešní 2. základní školy v Rakovníku.

Už od 16. století patřila rakovnická škola mezi vyšší ústavy vzdělávací partikulární-čtyř až pětitřídní. Synové zámožnějších rodičů studovali nákladem rodičů, kdežto "mendíci"-žáci chudí byli vydržováni obcí a dobročinností. Učitelé se často střídali ". .. dlouho beztoho žádný neučiteloval, jedni obraceli se k výnosnějšim úřadům městským, jiní zas bohatým sňatkem budoucnost si zabezpečovali.

(Fr. Levý, Dějiny královského města Rakovníka).

To, co zanedbaly staré časy, jako by chtělo vynahradit 19. století. Po slavnostním otevření reálky (1833), došlo i k dalším změnám souvisejícím především s rozvojem hospodářství a výstavbou ve městě. Dochází k rozvoji podnikání, železnic, vznikají různé spolky (Sokol, hasičský, dělnický).

Poté co v 80. letech získala obec státní nezúročitelnou půjčku na opravu kostela sv. Trojice, uzavřela další půjčku s hypoteční bankou ve výši 40 000 zl. A tak se v roce 1885 začalo se stavbou dívčí školy a opatrovny. Současně byla zbořena škola triviální, která svou nevhodnou polohou přes celou šířku náměstí zastírala vyhlídku na děkanský chrám, a dům Šubrtů, který byl pro tento účel vykoupen. Nová školní budova (dnes budova A) byla připojena k východnímu zakončení pořadí domů náměstí. Provedení stavby nebylo snadné, nebot na místě školy se dříve nacházel rybník Sekera. Ale zásluhou obezřetného vedení známého pražského stavitele Fr. Sallera se podařilo překonat potíže, a tak byla budova nákladem téměř 60 000 zl. dokončena a 26. 9. 1886 odevzdána svému účelu. Dvoupatrová budova školy, 46m dlouhá, 12m široká s 34 okny v průčelí, zaplatila svou polohou daň-zatímco okna učeben směřují na sever, jsou chodby ozářeny poledním a odpoledním sluncem.

Že zastupitelstvo tehdy na školství dbalo, dokazuje i to, že za necelých deset let byla postavena i měšťanská škola chlapecká. Purkmistrem byl tehdy-jak ostatně hlásá i nápis ve vestibulu školy - Otomar Zákon, za jehož působení došlo i k restauraci děkanského chrámu sv. Bartoloméje. Na obě akce tehdy velmi přispěla i městská spořitelna.

Život a vývoj nové školy byl od počátku spjat s rozvojem celého města. Rakovník se od počátku 20. století začal rychle rozrůstat, zvýšily se pracovní příležitosti, počet obyvatel, a tak nové školní budovy opět přestávaly vyhovovat. Navíc do rakovnických škol docházeli i přespolní žáci z přilehlých obcí, což přinášelo i stále větší náklady. Například v roce 1921 se usnesla místní školní rada a obecní zastupitelstvo přijímat přespolní žáky jen tehdy, zaplatí-li hned při zápise příspěvek 100 Kč. Naopak pro žákyně z chudších rodin byly organizovány podpůrné akce např. v r. 1932 tzv. polévková. Škola dostala polévku pro chudé žákyně, hned v r. 1933 to byla akce mléčná - podávání teplého mléka s houskou. Ve škole se také pravidelně uskutečňovaly lékařské prohlídky, dokonce i prohlídky zubní.

Škola samozřejmě reagovala i na významné události spojené s životem celého města i republiky. Byla to i návštěva prezidenta republiky T. G. Masaryka v Rakovníku, která se uskutečnila 17. 7. 1926, ale i každoroční oslavy 28. října, ve školní kronice se odráží i velký smutek nad úmrtím T. G. Masaryka v roce 1937. Na dívčí škole působila už od roku 1921 odbočka Československého červeného kříže, žákyně nacvičovaly různá divadelní představení, zúčastnily se příprav různých dětských akademií, škola měla dobře vybavenou žákovskou knihovnu a čítárnu, ale i kabinety. Samozřejmostí byla výuka ve školní kuchyni.

V jubilejním školním roce 1935/36 byl do školy zaveden telefon. V témže roce se konaly oslavy 50. výročí vzniku školy. Žákyně předvedly divadelní představení podle Kiplingovy Knihy džunglí s názvem Mauglí. Dále následoval sjezd absolventek a velmi úspěšná výstava sestavená z prací žákyň. Jak byly oslavy úspěšné, vyjadřuje kronikář: ". . . i slunečko má radost že to tak dobře dopadlo. Pokladni odborná učitelka Simová nestačí chodit ukládat. Co všechno krásné se za to pro školu pořidí!"

Školství také ovlivnily události spojené s nástupem fašismu. Hned po Mnichovu následovalo penzionování státních zaměstnanců (mužů starších 55 a žen 53 let), které se dotklo i vyučujících dívčí školy. Po okupaci přišly změny související s revizí učebnic, knih školní knihovny.Učitelé byli stále více pod tlakem státních úřadů, navíc museli složit zkoušku z némčiny, která byla vyučována na úkor české literatury a dějepisu. Nedílnou součástí vyučování ve válečných letech byly stále prodlužované zimní prázdniny. V únoru 1945 byla škola zabrána pro pomocnou nemocnici, později zde byl zřízen vojenský lazaret. Žactvu byly zadávány úkoly v budové reálného gymnázia. 5. 5. 1945 byly ze školy odstraněny všechny německé nápisy, na škole byla vyvěšena československá vlajka. Sovětská armáda přenocovala v budově jednu noc, jinak byla škola sběrným táborem pro různé uprchlíky.

Po válce nastaly i ve škole změny související se změnami ve společnosti. Projevilo se to především v nové organizaci vyučování i ve zlepšení ve vybavení školní budovy. Od roku 1948 přestalo oddělené vyučování děvčat a chlapců, a tak polovina žákyň školy přešla na školu chlapeckou a naopak.

Nový školský zákon z roku 1953 zavedl jednotnou osmiletou školu, ve které se spojila takzvaná národní a střední škola.

V roce 1956 bylo započato s výstavbou tělocvičny, která byla postavena hlavně zásluhou nadšené práce rodičů pracujících většinou ve svém volném čase a zdarma. Poprvé se v tělocvičné cvičilo 17. 12. 1956. Do konce roku 1959 byla dokončena výstavba školní dílny, opravena střecha školy.

Ve zlepšování vybavení a opravách školní budovy se pokračovalo i v dalších letech (např. rekonstrukce elektroinstalace, výměna oken, podlahové krytiny ve třídách). Také vyučovací výsledky řadily školu na přední místa okresu (studium žáků na středních školách, úspěchy v předmětových olympiádách a soutěžích, včetně sportovních).

Nedílnou součástí 2. ZŠ v Rakovníku byla a je školní družina. Před více než třiceti lety sídlila v bývalé Ottově vile u autobusového nádraží. Byla v době střídavého vyučování přeplněna žáky všech rakovnických škol, protože byla jediná ve městě. V té dobé deset vychovatelek přivádělo denně kolem tří set dětí. Existoval zde také školní klub pro dojíždějící žáky pátých až devátých tříd. Prostory nevyhovovaly, a tak v roce 1978 vznikla samostatná školní družina pro 3. ZŠ. V roce 1982 se osamostatnila i 1. ZŠ.

V roce 1983 se školní družina přestěhovala do Nádražní ulice do budovy bývalého hotelu. Prostory byly vyhovující, chyběla však zahrada. V té době existovala pouze čtyři oddělení pro děti prvních až třetích tříd, už bez školního klubu.

K dalšímu stěhování došlo v roce 1991. Ve dvou budovách bývalých jeslí v ulici Fr. Diepolta sídlí družina mládeže dosud. Velkou výhodou pro děti je velká zahrada a vlastní jídelna.

K poslednímu stěhování došlo v roce 1997, kdy byly zrušeny bývalé jesle a na jejich místě byla později postavena Speciální škola. Z těchto jeslí byla družina přestěhována do jednoho pavilónu MŠ V Parku. Zde působíme do dnešního dne.

Od roku 1986 byly při škole zřízeny tři specializované třídy, pro děti s vývojovými poruchami učení. Činnost těchto tříd byla ukončena v roce 2009 pro malý zájem ze strany rodičů. V roce 1986 byla škola povéřena MŠ ČSR, aby ve spolupráci s VÚP Praha ověřovala využívání výpočetní techniky na základních školách. Tím byl dán základ dlouholeté tradici tzv. matematických tříd, o které je i v současnosti velký zájem.

V roce 1988 začala výstavba nové školní budovy (dnes budova B) v Nádražní ulici, která byla dána v září 1993 společně s novými šatnami do provozu. V roce 1995 byla zbourána stará tělocvična a v roce 1996 se začala stavět tělocvična nová, která byla slavnostně uvedena do provozu 23. října 1996.

Kromě dalších změn (nová fasáda a rekonstrukce osvětlení chodeb budovy A, restaurování neorenesančních maleb a rekonstrukce schodů v budově Staré pošty apod.) byla díky sponzorskému daru firmy Procter-Gamble modernizována. V současné době jsou všechny počítače napojeny na INTERNET, každý zaměstnanec i žák může využívat svoji e-mailovou adresu. Ve školním roce 2012/2013 byl ukončen projekt EU peníze školám OP VK. V rámci tohoto projektu škola čerpala téměř 3 000 000,- Kč na vybavení IT technikou, vytváření digitálních učebních materiálů a půlení hodin matematiky a českého jazyka. Škola nadále pokračuje ve zkvalitňování podmínek pro výchovu a vzdělávání žáků (modernizace ICT zařízení, vybudování Wi-Fi sítě, rekonstrukce akustiky tělocvičny, tříd a kabinetů atd.). Dlohodobě se žákům a jejich pedagogům daří ve sportovních a předmětových soutěžích v rámci okresu, kraje i republiky.

Dne 17. dubna 2001 naši školu navštívil ministr školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. Eduard Zeman.

Návštěva ministra


Ředitelé školy od roku 1918:

 • Ferdinand Soukup (1918-1924)
 • Marie Rennerová-Petrovičová (1924-1936)
 • Marie Šebestová (1936-1939)
 • Bedřich Pecinka (1939-1940)
 • František Dolejš (1940-1941)
 • Josef Šíma (1941-1942)
 • Ladislav Hajm (1942-1954)
 • Ladislav Procházka (1954-1974)
 • Josef Vyskočil (1974-1982)
 • Jiří Polan (1982-1991)
 • Renata Fraňková (1991-1998)
 • Miroslav Plincner (1998-2013)
 • Zdeněk Brabec (2013-...)

Při přípravé tohoto přehledu bylo použito především kroniky školy, Levého Dějin královského města Rakovníka a městské kroniky.