Zápis do 1. tříd na 2. ZŠ se bude konat v budově STARÁ POŠTA - Martinovského 176

ve čtvrtek 4. dubna 2024, 14:00 - 18:00 h.

v pátek 5. dubna 2024, 14:00 - 17:00 h.

Náhradní termín zápisu je možno domluvit osobně nebo telefonicky.

6f301747a3e85b18846b30eea2d8b833.jpg 

Informace k zápisu do 1. ročníku

Děti, které do 31. 8. 2024 (nar. od 1.9.2017 do 31.8.2018) dovrší věk 6 let, čeká zápis do 1. třídy. Podle § 36 školského zákona č.561/2004 Sb. může být též přijato (předčasný nástup) k plnění povinné školní docházky dítě narozené od 1.9.2018 do 31.12.2018 (k žádosti je třeba dodat vyjádření školského poradenského zařízení) a dítě nar. od 1.1.2019 do 30.6.2019 (kde je třeba doložit i vyjádření odborného lékaře).

Rodiče dětí s loňským odkladem musí podat stejně jako v loňském roce elektronickou přihlášku a rezervovat si termín.

Ve školním roce 2024/2025 plánujeme otevřít tři první třídy.

Zákonní zástupci budou mít možnost v rámci zápisu podávat elektronickou přihlášku a rezervovat si termín návštěvy školy. Pořadí, ve kterém škola obdrží přihlášky a termíny rezervované rodiči, nemají vliv na výsledek zápisu.

Elektronické podání přihlášky a rezervace termínu bude možná z webu školy od 4. března 2024 (platí i pro odkladové děti i děti s loňským odkladem) z banneru níže, nebo ZDE.

https://zapisyonline.cz/wp-content/uploads/zapisy-online-468x60.png

Na e-mail, který zadáte do přihlášky, Vám přijde potvrzení, informace k dalšímu postupu a žádost o přijetí (případně také žádost o odklad) ke stažení. Stručný videonávod pro práci rodičů s aplikací najdete ZDE (v čase cca 2:05 až 3:11).

Při vlastním zápisu bude zjišťována školní zralost dítěte. Uskuteční se rozhovor a další společné aktivity pedagogického pracovníka se zapisovaným dítětem (přibližně 15 minut) zaměřené na motivování dítěte pro školní docházku a orientační posouzení jeho školní připravenosti. Rodiče budou přítomni u rozhovoru s dítětem. Zákonný zástupce uchazeče (dítěte) bude následně informován o registračním čísle přiděleném uchazeči a budou mu předány další důležité informace. 
Žádáme rodiče, aby si přinesli občanský průkaz a rodný list dítěte.

Seznam dětí s registračními čísly, která jim budou přidělena, bude společně s výsledkem zápisu zveřejněn u vchodu do hlavní budovy na Husově náměstí 3 a na webových stránkách školy.

Pokud nestihnete podat elektronickou přihlášku ve stanoveném termínu, nebo nemáte přístup k internetu, kontaktujte nás telefonicky. Formuláře pro zápis (i odklad) naleznete v záložce škola - dokumenty a formuláře.

Připomínáme informace k odkladu:
Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Budoucí prvňáčkové mohou zdarma navštěvovat: kroužek anglického jazyka (pouze učebnice v režii rodičů - www.oup.com/elt/happyhouse) pod vedením kvalifikovaných lektorů a v družině kroužek „Hry na zobcovou flétnu“ pod odborným vedením. Děti se budou scházet na Staré poště nebo v družině. Přesun žáků z družiny na kroužek i zpět zajištěn.
Ostatní kroužky naleznete zde.

Budeme vyučovat podle školního vzdělávacího programu, který vychází z rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Od šestého ročníku zřizujeme třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů.

Vzdělávací program „ Otevřená kniha“, klade důraz na získávání souboru znalostí, dovedností, návyků a postojů, které jsou klíčem k úspěšnosti v dalším životě žáka. Program respektuje tradice školy, využívá její charakteristické podmínky a reaguje na vzdělávací požadavky rodičů i žáků. Naše motto je: „Chceme dát dětem prostor“.

Škola nabízí široký výběr cizích jazyků: angličtinu, ruštinu, němčinu a francouzštinu, vyučovaných plně kvalifikovanými učiteli. Povinná výuka začíná ve 3.ročníku s angličtinou, další cizí jazyk je možné zvolit na 2.stupni. V 6.ročníku si mohou žáci vybrat třídu s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů, škola nabízí i nepovinné předměty a kroužky (atletiku, gymnastiku, košíkovou, volejbal, florbal, sboreček pro malé zpěváky, zdravotnický, literární klub Klubíčko, klub mladého diváka, jógu pro 1. i 2. stupeň, dovedné ruce pro 1. i 2. stupeň, anglický pro 1. a 2. třídu). Každý si může vybrat podle svých zájmů a chuti dělat něco navíc. Dlouhodobě úspěšná je také práce školy v oblasti tělesné výchovy a sportu.

Ve škole působí řada zkušených, ale i mladých nadšených kantorů. Výuka probíhá podle moderních učebnic s pracovními sešity (převážně hrazenými školou), v učebnách s interaktivními tabulemi, s připojením na internet, ve stále lepším školním prostředí. Všichni učitelé chtějí nejen své žáky naučit, ale zároveň je podněcovat k tvořivému myšlení, logickému uvažování, k otevřené komunikaci, pomáhat jim uplatňovat svá práva s vědomím plnění povinností, vytvářet u nich potřebu projevovat se pozitivně v chování a jednání, vést je k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem a kulturám.

Pro lepší informovanost rodičů předškoláků zveřejňujeme publikaci s názvem Budeme mít školákakterá se zabývá dvěma hlavními tématy – povinnosti rodičů dané zákonem a schopnosti a dovednosti, kterými by měly být děti vybaveny před nástupem na základní školu. Většina publikace je věnována tipům na činnosti, které dětem pomohou si potřebné dovednosti a schopnosti osvojit či je rozvíjet. Brožura tak může být brána jako inspirativní kuchařka dětských aktivit, kterými se rodiče, prarodiče, ale i ostatní dospělí mohou inspirovat, dále si je uzpůsobovat dle svých potřeb, či se jich přesně držet. Publikaci zpracovala Mgr. Bc. Jana Kovářová, členka realizačního týmu MAP, odborník za oblast předškolního vzdělávání. Projekt Místní akční plán ORP Rakovník realizuje MAS Rakovnicko a je podpořen z OP VVV, který je v gesci MŠMT.

zapis-do-prvnich-trid-2016_14.jpg

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ - 7. 3. 2024

4 ČTVRTKY SE ČTYŘLÍSTKEM

 Souhrn informací o škole

Zákonné informace k zápisu do 1. ročníku

Kritéria přijetí

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

Pozvánka k zápisu