VÝZVA Č. 02_16_022 PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ - ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ I.

Od počátku školního roku 2016/2017 realizovala naše škola vybrané šablony výzvy v rámci vlastního projektu Šablony pro 2. ZŠ Rakovník. Cílem výzvy bylo podpořit mateřské a základní školy formou projektů zjednodušeného vykazování. Výzva podpořila osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a pomohla školám při společném vzdělávání dětí/žáků, a to možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga, příp. chůvu v mateřské škole. Důležitou oblastí podpory je také usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy a spolupráce s rodiči dětí a žáků. Zařazení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) do hlavního vzdělávacího proudu pomohly extrakurikulární aktivity (čtenářské kluby, kluby zábavné logiky a deskových her a doučování žáků základní školy ohrožených školním neúspěchem).

logolink_MSMT_VVV.jpg

Realizované Šablony OP VVV 2. ZŠ Rakovník:

  • Školní asistent
  • DVPP
  • Čtenářské kluby a Kluby zábavné logiky a deskových her
  • Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem

Během dvou kalendářních let měla škola v rámci projektu možnost čerpat takřka 1.700.000,- Kč.