Školní sněm

Co je školní sněm?

Žáci se mohou vyslovovat k otázkám školy prostřednictvím školního sněmu. Touto cestou mohou vznášet dotazy, připomínky a přicházet s vlastními náměty na zlepšení práce školy, prostředí atd.

Účast třídy na školním sněmu

Každá třída si na začátku šk. roku zvolí mluvčího třídy(předsedu) a jeho zástupce, kteří pak třídu zastupují na školním sněmu, tlumočí názory a návrhy spolužáků ze třídy, jsou povinni zpětně informovat třídu o výsledcích jednání školního sněmu. Počet dalších funkcionářů třídy není nijak omezen.

Kdo tvoří školní sněm?

Školní sněm tvoří předsedové a zástupci (od 4. do 9. roč.). Předsedové tříd si potom zvolí styčného pracovníka z řad pedagogů a sedmičlennou radu. Sedmičlenná rada si dále zvolí předsedu a místopředsedu.

Historie školního sněmu

Školní sněm vznikl 12.11.1997. Vytvořili ho po domluvě s vedením školy žáci 2.ZŠ Rakovník.

Aktuálně