Školská rada

Doplňující volby zástupců do školské rady z řad zákonných zástupců žáků se konaly v termínu 12. 6. - 21. 6. 2023. Zvoleni byli Helena Opltová a Klára Dašková.

Aktuální složení školské rady od 12. 7. 2021 do 11. 7. 2024

Za zřizovatele: Mgr. Miloslav Blecha, Mgr. Miroslav Koloc
Za rodiče: Mgr. Ladislav Fukárek (místopředseda), Mgr. Klára Kunftová (předsedkyně)
Za pedagogy: Mgr. Jitka Seemannová, Mgr. Jiří Kotlík

Řádné volby 2021

Řádné volby zástupců do školské rady z řad zákonných zástupců žáků se konaly v termínu 17. 5. - 3. 6. 2021. Zvoleni byli Mgr. Ladislav Fukárek, Mgr. Klára Kunftová. Řádné volby zástupců do školské rady z řad pedagogů se konaly v termínu 17. 5. - 21. 5. 2021. Zvoleni byli Mgr. Jiří Kotlík a Mgr. Jitka Seemannová.

Aktuální složení školské rady od 1. 1. 2018 do 31.12. 2020

Za zřizovatele: Mgr. Bc. Ludvík Vožeh, MPA a Ing. Pavla Charvátová
Za rodiče: Mgr. Jaroslav Hamouz (předseda), Mgr. Klára Hejdová (místopředsedkyně)
Za pedagogy: Mgr. Jitka Seemannová, Mgr. Jiří Kotlík

Řádné volby 2017

V rámci třídních schůzek, které se konaly 23. 11. 2017, proběhly volby zástupců do školské rady z řad zákonných zástupců žáků pro období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2020. Zvoleni byli Mgr. Jaroslav Hamouz a Mgr. Klára Hejdová. V rámci pedagogické rady, která se konala 14. 11. 2017, proběhly volby zástupců do školské rady z řad zaměstnanců pro období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2020. Znovu zvoleni byli Mgr. Jitka Seemannová a Mgr. Jiří Kotlík.

Doplňující volby 2017

V rámci třídních schůzek, které se konaly 20. 4. 2017, proběhly doplňující volby zástupce do školské rady z řad zákonných zástupců žáků pro období od 1. 9. 2017 do 31. 12. 2017. Zvolena byla Mgr. Klára Hejdová.

Doplňující volby 2016

V rámci třídních schůzek proběhly doplňující volby zástupce do školské rady z řad zákonných zástupců žáků pro období od 1. 9. 2016 do 31. 12. 2017. Zvolen byl Mgr. Jaroslav Hamouz.

Složení školské rady do 31.8. 2017

Za zřizovatele: Mgr. Bc. Ludvík Vožeh, MPA a Ing. Pavla Charvátová
Za rodiče: Mgr. Jaroslav Hamouz (předseda), Petr Chmelík (místopředseda)
Za pedagogy: Mgr. Jitka Seemannová, Mgr. Jiří Kotlík


Řádné volby 2014

Během pedagogické rady dne 13.11. 2014 byli členy školské rady z řad pedagogických pracovníků zvoleni Mgr. Jitka Seemannová (30 hlasů) a Mgr. Jiří Kotlík (30 hlasů). V průběhu třídních schůzek 20.11. 2014 proběhla volba zástupců z řad rodičů. Zvoleni byli Mgr. Jana Suková (159 hlasů) a P.Chmelík (116 hlasů). 4.3.2015 Rada města jmenovala do školské rady při 2.ZŠ Rakovník za zřizovatele Mgr. Bc. Ludvíka Vožeha, MPA a Ing. Pavlu Charvátovou.

Za zřizovatele: Mgr. Bc. Ludvík Vožeh, MPA a Ing. Pavla Charvátová
Za rodiče: Mgr. J. Suková (předsedkyně), P. Chmelík (místopředseda)
Za pedagogy: Mgr. J. Seemannová, Mgr. J. Kotlík


Složení školské rady do roku 2014

Za zřizovatele: PaeDr. L. Štíbr, Mgr. L. Vožeh
Za rodiče: Mgr. J. Suková, P. Chmelík
Za pedagogy: Mgr. J. Seemannová, Mgr. J. Kotlík

Složení školské rady 2011-2014

Za zřizovatele: PaeDr. L. Štíbr, Mgr. L. Vožeh
Za rodiče: Mgr. Š. Hejduková, P. Chmelík
Za pedagogy: Mgr. Z. Brabec, Mgr. J. Kotlík

Složení školské rady 2006-2011

Za zřizovatele: PaeDr. L. Štíbr, Mgr. M. Pavlík
Za rodiče: Mgr. Š. Hejduková, P. Chmelík
Za pedagogy: Mgr. Z. Brabec, Mgr. J. Kotlík


Jednací řád školské rady 2. základní školy, Rakovník, Husovo náměstí 3

V souladu s ustanovením §167 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání vydává školská rada při 2. základní škole, Rakovník, Husovo náměstí 3, zřízená usnesením rady města č. 567/2005 ze dne 20. 7. 2005 tento jednací řád.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Jednací řád stanovuje podrobnosti o působnosti Školské rady o přípravě a průběhu zasedání, způsobu usnášení a kontroly plnění usnesení.

PŮSOBNOST

Školská rada vykonává působnost podle § 168 výše uvedeného školského zákona č. 561/2004 Sb. především v následujícím:

  1. a) Vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
  2. b) Schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
  3. c) Schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny,
  4. d) Schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků,
  5. e) Podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
  6. f) Projednává návrh rozpočtu na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
  7. g) Projednává inspekční zprávy České školní inspekce
  8. h) Podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní zprávu

O schválení dokumentů uvedených v bodech b) až d) rozhodne školská rada do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy. Pokud Školská rada tento dokument neschválí, ředitel školy předloží dokument k novému projednání do 1 měsíce. Opakovaného projednání se zúčastní zřizovatel. Není-li dokument schválen ani při opakovaném projednání nebo pokud Školská rada neprojedná dokument do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy, rozhodne o dalším postupu zřizovatel.

ZASEDÁNÍ

Školská rada se schází ke svým jednáním podle potřeby, nejméně dvakrát do roka. Zasedání svolává její předseda, v nepřítomnosti pak místopředseda. Svolávající připravuje program zasedání. Vychází přitom z povinnosti uložených školské radě zákonem, z podnětů a návrhů zákonných zástupců nezletilých žáků a pedagogických pracovníků, z podnětů a návrhů členů rady a z podnětů a návrhů ředitele školy a zřizovatele školy. Podklady pro jednání zajišťují členové rady a ředitel školy v rozsahu, který vymezuje zákon.

PROGRAM JEDNÁNÍ

Školská rada schvaluje návrh programu jednání, vč. doplňujících návrhů jejich členů.

Školská rada na svém zasedání projednává ve smyslu § 168 školského zákona:

- kontrolu plnění úkolů

- informace jednotlivých členů

- nové návrhy a připomínky členů rady

- informace ředitele školy, pokud je přizván k jednání

Ředitel školy je povinen umožnit Školské radě přístup k informacím o škole a potřebné dokumentaci. Na vyzvání předsedy Školské rady se zúčastňuje jednání, předkládá požadované dokumenty ve smyslu zákona a potřebné zprávy a informace.

SCHVALOVÁNÍ

Školská rada je schopná usnášení v případě účasti nadpoloviční většiny všech členů na jednání. Schválení výroční zprávy o činnosti školy, školního řádu a pravidel hodnocení vzdělávání žáků je podmíněno souhlasem nadpoloviční většiny všech členů Školské rady, v ostatních případech souhlasem nadpoloviční většiny všech přítomných. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy.

ZÁPISY

O jednání Školské rady se pořizuje zápis, který podepisují dva ověřovatelé. Usnesení se vyhotovuje písemně a pořizuje je pověřený člen rady. Usnesení Školské rady podepisuje předseda (event. v zastoupení místopředseda). Přijatá usnesení se elektronickou poštou předávají řediteli školy.

POVĚŘENÍ K JEDNÁNÍ

Jménem Školské rady jedná navenek její předseda a je zejména oprávněn projednávat potřebné záležitosti s vedením školy, orgány vykonávajícími státní správu ve školství a dalšími orgány státní správy, orgány ČŠI a se zřizovatelem.

ZMĚNY A DOPLŇKY

Veškeré změny a doplňky tohoto jednacího řádu podléhají schválení Školskou radou.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento jednací řád byl projednán a schválen na zasedání Školské rady dne 5. 1. 2006. Dnem schválení nabývá jednací řád účinnosti.

Ing. Šárka Hejduková, předseda

Petr Chmelík, místopředseda