Školská rada

Řádné volby 2017

V rámci třídních schůzek, které se konaly 23. 11. 2017, proběhly volby zástupců do školské rady z řad zákonných zástupců žáků pro období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2020. Zvoleni byli Mgr. Jaroslav Hamouz a Mgr. Klára Hejdová.

V rámci pedagogické rady, která se konala 14. 11. 2017, proběhly volby zástupců do školské rady z řad zaměstnanců pro období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2020. Znovu zvoleni byli Mgr. Jitka Seemannová a Mgr. Jiří Kotlík.

Aktuální složení školské rady od 1. 1. 2018 do 31.12. 2020

Za zřizovatele: Mgr. Bc. Ludvík Vožeh, MPA a Ing. Pavla Charvátová
Za rodiče: Mgr. Jaroslav Hamouz (předseda - 775 644 081), Mgr. Klára Hejdová (místopředsedkyně)
Za pedagogy: Mgr. Jitka Seemannová, Mgr. Jiří Kotlík

Zápisy:
8. 10. 2019
25. 3. 2019
9. 10. 2018
27. 3. 2018


Doplňovací volby 2017

V rámci třídních schůzek, které se konaly 20. 4. 2017, proběhly doplňovací volby zástupce do školské rady z řad zákonných zástupců žáků pro období od 1. 9. 2017 do 31. 12. 2017. Zvolena byla Mgr. Klára Hejdová.

Doplňovací volby 2016

V rámci třídních schůzek proběhly doplňovací volby zástupce do školské rady z řad zákonných zástupců žáků pro období od 1. 9. 2016 do 31. 12. 2017. Zvolen byl Mgr. Jaroslav Hamouz.

Složení školské rady do 31.8. 2017

Za zřizovatele: Mgr. Bc. Ludvík Vožeh, MPA a Ing. Pavla Charvátová
Za rodiče: Mgr. Jaroslav Hamouz (předseda - 775644081), Petr Chmelík (místopředseda)
Za pedagogy: Mgr. Jitka Seemannová, Mgr. Jiří Kotlík


Řádné volby 2014

Během pedagogické rady dne 13.11. 2014 byli členy školské rady z řad pedagogických pracovníků zvoleni Mgr. Jitka Seemannová (30 hlasů) a Mgr. Jiří Kotlík (30 hlasů). V průběhu třídních schůzek 20.11. 2014 proběhla volba zástupců z řad rodičů. Zvoleni byli Mgr. Jana Suková (159 hlasů) a P.Chmelík (116 hlasů). 4.3.2015 Rada města jmenovala do školské rady při 2.ZŠ Rakovník za zřizovatele Mgr. Bc. Ludvíka Vožeha, MPA a Ing. Pavlu Charvátovou.

Za zřizovatele: Mgr. Bc. Ludvík Vožeh, MPA a Ing. Pavla Charvátová
Za rodiče: Mgr. J. Suková (předsedkyně), P. Chmelík (místopředseda)
Za pedagogy: Mgr. J. Seemannová, Mgr. J. Kotlík


Složení školské rady do roku 2014

Za zřizovatele: PaeDr. L. Štíbr, Mgr. L. Vožeh
Za rodiče: Mgr. J. Suková, P. Chmelík
Za pedagogy: Mgr. J. Seemannová, Mgr. J. Kotlík


Jednací řád školské rady 2. základní školy, Rakovník, Husovo náměstí 3

V souladu s ustanovením §167 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání vydává školská rada při 2. základní škole, Rakovník, Husovo náměstí 3, zřízená usnesením rady města č. 567/2005 ze dne 20. 7. 2005 tento jednací řád.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Jednací řád stanovuje podrobnosti o působnosti Školské rady o přípravě a průběhu zasedání, způsobu usnášení a kontroly plnění usnesení.

PŮSOBNOST

Školská rada vykonává působnost podle § 168 výše uvedeného školského zákona č. 561/2004 Sb. především v následujícím:

a) Vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,

b) Schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,

c) Schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny,

d) Schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků,

e) Podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,

f) Projednává návrh rozpočtu na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření

g) Projednává inspekční zprávy České školní inspekce

h) Podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní zprávu

O schválení dokumentů uvedených v bodech b) až d) rozhodne školská rada do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy. Pokud Školská rada tento dokument neschválí, ředitel školy předloží dokument k novému projednání do 1 měsíce. Opakovaného projednání se zúčastní zřizovatel. Není-li dokument schválen ani při opakovaném projednání nebo pokud Školská rada neprojedná dokument do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy, rozhodne o dalším postupu zřizovatel.

ZASEDÁNÍ

Školská rada se schází ke svým jednáním podle potřeby, nejméně dvakrát do roka. Zasedání svolává její předseda, v nepřítomnosti pak místopředseda. Svolávající připravuje program zasedání. Vychází přitom z povinnosti uložených školské radě zákonem, z podnětů a návrhů zákonných zástupců nezletilých žáků a pedagogických pracovníků, z podnětů a návrhů členů rady a z podnětů a návrhů ředitele školy a zřizovatele školy. Podklady pro jednání zajišťují členové rady a ředitel školy v rozsahu, který vymezuje zákon.

PROGRAM JEDNÁNÍ

Školská rada schvaluje návrh programu jednání, vč. doplňujících návrhů jejich členů.

Školská rada na svém zasedání projednává ve smyslu § 168 školského zákona:

- kontrolu plnění úkolů

- informace jednotlivých členů

- nové návrhy a připomínky členů rady

- informace ředitele školy, pokud je přizván k jednání

Ředitel školy je povinen umožnit Školské radě přístup k informacím o škole a potřebné dokumentaci. Na vyzvání předsedy Školské rady se zúčastňuje jednání, předkládá požadované dokumenty ve smyslu zákona a potřebné zprávy a informace.

SCHVALOVÁNÍ

Školská rada je schopná usnášení v případě účasti nadpoloviční většiny všech členů na jednání. Schválení výroční zprávy o činnosti školy, školního řádu a pravidel hodnocení vzdělávání žáků je podmíněno souhlasem nadpoloviční většiny všech členů Školské rady, v ostatních případech souhlasem nadpoloviční většiny všech přítomných. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy.

ZÁPISY

O jednání Školské rady se pořizuje zápis, který podepisují dva ověřovatelé. Usnesení se vyhotovuje písemně a pořizuje je pověřený člen rady. Usnesení Školské rady podepisuje předseda (event. v zastoupení místopředseda). Přijatá usnesení se elektronickou poštou předávají řediteli školy.

POVĚŘENÍ K JEDNÁNÍ

Jménem Školské rady jedná navenek její předseda a je zejména oprávněn projednávat potřebné záležitosti s vedením školy, orgány vykonávajícími státní správu ve školství a dalšími orgány státní správy, orgány ČŠI a se zřizovatelem.

ZMĚNY A DOPLŇKY

Veškeré změny a doplňky tohoto jednacího řádu podléhají schválení Školskou radou.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento jednací řád byl projednán a schválen na zasedání Školské rady dne 5. 1. 2006. Dnem schválení nabývá jednací řád účinnosti.

Ing. Šárka Hejduková, předseda

Petr Chmelík, místopředseda