Návrat žáků 2. stupně

Návrat žáků 2. stupně
29. 04. 2021
od 3. května 2021

Na základě novelizovaného mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních a rozhodnutí vlády ze dne 29. 4. 2021 se umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání ve Středočeském kraji nově od 3. 5. 2021 v

 • základní škole také žákům 2. stupně, a to způsobem, že se vzdělávání v lichém týdnu neúčastní první polovina tříd a v sudém týdnu neúčastní druhá polovina tříd (tzv. rotační výuka)

Celé třídy 6. - 9. roč. (třídy samotné se nedělí) jsou rozděleny do dvou skupin. Jedna skupina tříd se bude vzdělávat prezenčně v týdnu od 3. května, druhá v týdnu od 10. května 2021. Následně se budou skupiny tříd pravidelně střídat. Třídy, které v daném týdnu nemají prezenční výuku, se povinně vzdělávají distančně dle stávajícího rozvrhu distanční výuky.

 1. týden od 3. 5. 2021: 6.A, 6.B, 6.C, 7.A, 7.B, 7.C, 7.D prezenčně; 8.A, 8.B, 8.C, 9.A 9.B, 9.C distančně
 2. týden od 10. 5. 2021: 8.A, 8.B, 8.C, 9.A 9.B, 9.C prezenčně; 6.A, 6.B, 6.C, 7.A, 7.B, 7.C, 7.D distančně
 • prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají) za dodržení dříve platných hygienických pravidel a opatření
 • žáci jsou po celou dobu pobytu ve škole povinni nosit alespoň chirurgickou roušku
 • nově jsou povoleny sportovní činnosti bez ochranného prostředku (rouška, respirátor) konané venku pro žáky na prezenční výuce, které respektují obecně platná mimořádná opatření
 • ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce; ostatní žáci si mohou stravu odebrat (informace Školní jídelny Rakovník naleznete ZDE)
 • žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd
 • žáci mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit alespoň chrurgickou roušku, s výjimkou doby konzumace stravy
Od 12. 4. 2021 je školám uložena povinnost testovat žáky Ag testy, případně RT-PCR testy.
 • testování žáků 2. stupně bude probíhat pravidelně 2x týdně, vždy v pondělí a ve čtvrtek na začátku vyučování
 • testování probíhá tzv. samoodběrem pod dohledem pedagogických zaměstnanců
 • k testování jsou v naší škole v současnosti využívány Ag testy Singclean (případně LEPU)
 • testování se může žák účastnit pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění
 • žákům, kteří mají pozitivní výsledek testování nebo se testování neúčastní, je nadále zakázána osobní přítomnost ve škole
 • testování je dobrovolné, žák nemůže být nucen k účasti na testování
 • pokud se žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude evidovat jeho absenci a bude mu poskytovat podporu obdobně, jako v případě nemoci
 • testování se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod., a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID-19
 • testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem; tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit (potvrzení od lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře v listinné či elektronické podobě)
 • následné postupy spojené s testováním

informační leták k testování pro rodiče
- instruktážní leták k průběhu testování testy Singclean
- instruktážní video k průběhu testování testy Singclean

Více informací k testování najdete také ZDE.

Informace MŠMT k provozu škol od 3. 5. 2021

Upřesňující informace k návratu do školy pro jednotlivé třídy 2. stupně obdrží rodiče a žáci prostřednictvím webové aplikace Bakaláři.


V případě dotazů volejte na tel. číslo 313 251 260, nebo pište na e-mail: brabec.z@2zsrako.cz.