Informace k nástupu žáků a provozu školy od 1. 9. 2020

Informace k nástupu žáků a provozu školy od 1. 9. 2020
07. 09. 2020

AKTUALIZOVÁNO - vstup zákonných zástupců a dalších osob do budov školy a ŠD

Vážení rodiče, žáci,

přinášíme organizační informace, které vycházejí především z manuálu MŠMT a Ministerstva zdravotnictví k provozu škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 a podmínek naší školy.

Vstup do budov školy a školní družiny

 • Žádáme rodiče a další osoby, aby do budov školy a školní družiny vstupovali pouze výjimečně po předchozí telefonické domluvě s pedagogickými pracovníky. Při vstupu do budovy používejte roušku.

Obecné informace

 • Škola a školní družina zahájí činnost v plném rozsahu.
 • úterý 1. 9. - slavnostní zahájení školního roku (rodiče prvňáčků jsou ve škole vítáni, vzhledem k aktuální epidemiologické situaci a předpokládané velké koncentraci osob v učebnách doporučujeme rodičům zvážit použití roušky)
 • středa 2. 9. – třídnické hodiny (2. - 5. ročník do 11.30 h., 6. - 9. ročník do 12.00 h.)
 • čtvrtek 3. 9. - vyučování dle rozvrhu
 • pátek 4. 9. – ředitelské volno (semináře pedagogického sboru)
 • Před prvním příchodem do školy nebude vyžadováno prohlášení o bezinfekčnosti.
 • Nejsou stanovena žádná závazná plošná omezení počtu žáků ve třídách a odděleních školní družiny.
 • Dle mimořádného opatření MZd, kterým zmírnilo mimořádné opatření upravující plošnou povinnost nošení roušek v ČR od 1. září, nebudou roušky povinné ve školách (nosit se budou, jen když se zhorší koronavirový semafor na oranžový stupeň).
 • Škola bude průběžně aktualizovat organizační a provozní informace vzhledem k vývoji epidemiologické situace v souvislosti s covid-19.
 • Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstupovat.
 • Pobyt zákonných zástupců žáků a dalších osob uvnitř budov školy a školských zařízení bude omezen.
 • V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola vždy povinna postupovat podle pokynů Krajské hygienické stanice (KHS) a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd.


Hygienická pravidla

 • U vstupu do budov školy, v každé učebně, oddělení, hygienickém zařízení, u tělocvičny budou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem.
 • Po příchodu do budovy si každý žák důkladně umyje ruce mýdlem, popřípadě provede dezinfekci rukou, a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole.

 

Postup školy v případě podezření na výskyt nákazy covid-19

 • Škola je povinna zajistit „oddělení dítěte nebo mladistvého, kteří vykazují známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby (§7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví).
 • Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků příznaky infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), ale bude těmto příznakům věnovat pozornost.
 • Pokud budou u žáka patrné příznaky infekčního onemocnění, škola kontaktuje zákonného zástupce a informuje ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí žáka a o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
 • Žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí. Tuto skutečnost potvrzuje praktický lékař pro děti a dorost.

 

Postup školy v případě výskytu onemocnění covid-19 u žáka

 • Školu v případě výskytu onemocnění zpravidla kontaktuje příslušná KHS. Ta provádí epidemiologické šetření a sdělí škole další pokyny, popřípadě rozhodne o protiepidemických opatřeních.
 • V případě výskytu onemocnění covid-19 se karanténa týká okruhu osob, které byly v rizikovém kontaktu. O okruhu těchto osob rozhoduje příslušná KHS na základě protiepidemického šetření.
 • Škola bude informovat o vzniklé situaci a následných krocích v provozu školy stanovených KHS a o případné úpravě způsobu vzdělávání žáky, zákonné zástupce a zřizovatele.
 • Škola poskytne vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením MZd) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků alespoň jedné třídy. Prezenční výuka dotčených žáků přechází na výuku distančním způsobem. Ostatní žáci, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání. Žáci mají povinnost se distančně vzdělávat. Škola zohlední podmínky žáků pro tento způsob vzdělávání.
 • V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem. Škola pak postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy žáci nejsou přítomni ve škole.

 

V případě dotazů volejte na tel. číslo 313251260, nebo pište na e-mail brabec.z@2zsrako.cz.

Děkuji Vám za spolupráci.

Z. Brabec