Informace k návratu žáků

Informace k návratu žáků
08. 04. 2021
od pondělí 12. dubna 2021

Na základě Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních se umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání nově od 12. 4. 2021 v

 • základní škole žákům 1. stupně, a to způsobem, že se vzdělávání v lichém týdnu neúčastní první polovina tříd a v sudém týdnu neúčastní druhá polovina tříd (tzv. rotační výuka)

Celé třídy 1. - 5. roč. (třídy samotné se nedělí) jsou rozděleny do dvou skupin. Jedna skupina tříd se bude vzdělávat prezenčně v týdnu od 12. dubna, druhá v týdnu od 19. dubna 2021. Následně se budou skupiny tříd pravidelně střídat. Třídy, které v daném týdnu nemají prezenční výuku, se povinně vzdělávají distančně dle stávajícího rozvrhu distanční výuky.

 1. týden od 12. 4. 2021: 1.A, 2.B, 2.C, 3.A, 3.B, 3.C, 4.A prezenčně; 1.B, 1.C, 2.A, 4.B, 4.C, 5.A, 5.B, 5.C distančně
 2. týden od 19. 4. 2021: 1.B, 1.C, 2.A, 4.B, 4.C, 5.A, 5.B, 5.C prezenčně; 1.A, 2.B, 2.C, 3.A, 3.B, 3.C, 4.A distančně
 • prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají) za dodržení dříve platných hygienických pravidel a opatření
 • žáci jsou po celou dobu pobytu ve škole (školní družině) povinni nosit alespoň chirurgickou roušku
 • po skončení vyučování je školní družina k dispozici žákům, kteří se účastní prezenční výuky, a to za podmínky, že v oddělení jsou přítomni žáci pouze z jedné neměnné třídy prezenční výuky
 • ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce; ostatní žáci si mohou stravu odebrat (informace Školní jídelny Rakovník naleznete ZDE)
 • žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd
 • žáci mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit alespoň chrurgickou roušku, s výjimkou doby konzumace stravy
Od 12. 4. 2021 je školám uložena povinnost testovat žáky 2x týdně Ag testy, v případě RT-PCR testů 1x týdně.
 • testování žáků bude probíhat pravidelně 2x týdně, vždy v pondělí a ve čtvrtek (případně ve středu) na začátku vyučování
 • testování bude probíhat tzv. samoodběrem pod dohledem pedagogických zaměstnanců
 • k testování budou v naší škole využívány Ag LEPU testy
 • testování se může žák účastnit pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění
 • žákům, kteří mají pozitivní výsledek testování nebo se testování neúčastní, je nadále zakázána osobní přítomnost ve škole
 • testování je dobrovolné, žák nemůže být nucen k účasti na testování
 • pokud se žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude evidovat jeho absenci a bude mu poskytovat podporu obdobně, jako v případě nemoci
 • testování se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod., a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID-19
 • testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem; tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit (potvrzení od lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře v listinné či elektronické podobě)
 • následné postupy spojené s testováním

- informační leták k testování pro žáky
- informační leták k testování pro rodiče
- instruktážní leták k průběhu testování
- instruktážní video k průběhu testování (LEPU testy)

Více informací k testování najdete také ZDE.

Informace MŠMT k provozu škol od 12. 4. 2021

Upřesňující informace k návratu do školy pro jednotlivé třídy obdrží rodiče prostřednictvím webové aplikace Bakaláři.


V případě dotazů volejte na tel. číslo 313 251 260, nebo pište na e-mail: brabec.z@2zsrako.cz.