Podrobné info k přijímacím zkouškám do matematické třídy

Podrobné info k přijímacím zkouškám do matematické třídy
16. 06. 2020

Vážení rodiče, žáci,

v pondělí 22. 6. 2020 se konají přijímací zkoušky do matematické třídy. Níže přinášíme upřesněné informace.

Skupiny žáků

 • Zkoušky budou realizovány v několika skupinách žáků v učebnách přístavby školy. Konkrétní učebnu se žáci dozví při příchodu do vestibulu školy.
 • Maximální počet žáků ve skupině nepřesáhne 15. Budou splněny podmínky: jeden žák v lavici, rozestupy mezi lavicemi.

Přijímací zkoušky

 • Zkoušky proběhnou z matematiky (45 min) a českého jazyka (45 min) v hlavní budově školy (budova B - přístavba). Žáci si přinesou věci na rýsování a psaní.
 • Začátek zkoušek je stanoven na 8.40, předpokládaný konec na 10.40 hodin.

Cesta do školy a ze školy

 • Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními.

Vstup do budovy školy

 • Vstup do budovy bude žákům umožněn průběžně ze dvora školy od 8.15 hodin do 8.30 hodin.
 • Žáci se po příchodu do budovy se žáci nebudou přezouvat.
 • Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 • Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
 • Každý žák bude mít s sebou roušku a sáček na uložení roušky.

V budově školy

 • Při přesunech je vhodné dodržení odstupů 2 metry vždy, když je to možné (nejméně 1,5 metru).
 • Před opuštěním třídy si všichni žáci na celou dobu mimo třídu nasadí roušky.

Ve třídě

 • Neprodleně po příchodu do učebny musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).
 • Maximální počet žáků ve skupině žáků je 15.
 • V průběhu pobytu v učebně nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, jestliže je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru).
 • Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.
 • Žáci si po každé části zkoušek vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své učebně.

Podezření na možné příznaky COVID-19

 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.

Osoby s rizikovými faktory

 • Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený v čestném prohlášení zákonného zástupce nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.
 • Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na přijímacích zkouškách s tímto vědomím.
 • Při prvním vstupu do školy předkládá žák prohlášení zákonného zástupce žáka (viz výše). Jeho obsahem je následující:
 • písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví
 • písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).
 • Pokud zákonný zástupce tento dokument nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.
 • Pokud je žák konající PZ žákem naší školy, a již dříve odevzdal čestné prohlášení zákonných zástupců, nemusí toto prohlášení dokládat znovu.

Seznam žáků pod registračními čísly, která jim budou přidělena, bude společně s výsledkem přijímacích zkoušek zveřejněn u vchodu do hlavní budovy na Husově náměstí 3 a na webových stránkách školy.

 

V případě dotazů volejte na tel. číslo 313251260, nebo pište na e-mail brabec.z@2zsrako.cz.