Zápis do 1. tříd na 2. ZŠ se bude konat v budově STARÁ POŠTA - Martinovského 176

ve čtvrtek 4. dubna 2019 od 14.00 h. do 18.00 h.

v pátek 5. dubna 2019 od 14.00 h. do 17.00 h.

6f301747a3e85b18846b30eea2d8b833.jpg 

Pořadí,v kterém děti přijdou k zápisu, nemá vliv na jeho výsledek.

Náhradní termín zápisu
je možno domluvit osobně nebo telefonicky.

Rodiče dětí s loňským odkladem žádáme o osobní nebo telefonické potvrzení nástupu. V době zápisu budou znovu podávat žádost o přijetí k základnímu vzdělávání.

Budoucí prvňáčkové mohou zdarma navštěvovat: kroužek anglického jazyka (pouze učebnice v režii rodičů - www.oup.com/elt/happyhouse) pod vedením kvalifikovaných učitelů a kroužek „Hra na zobcovou flétnu“ pod odborným vedením. Děti se budou scházet na Staré poště nebo v družině. Přesun žáků z družiny na kroužek i zpět zajištěn.
Ostatní kroužky naleznete zde.

Děti, které do 31. 8. 2019 (nar. od 1.9.2012 do 31.8.2013) dovrší věk 6 let, čeká zápis do 1. třídy. Podle § 36 školského zákona č.561/2004 Sb. může být též přijato (předčasný nástup) k plnění povinné školní docházky dítě narozené od 1.9.2013 do 31.12.2013 (k žádosti je třeba dodat vyjádření školského poradenského zařízení) a dítě nar. od 1.1.2014 do 30.6.2014 (kde je třeba doložit i vyjádření odborného lékaře).

Budeme vyučovat podle školního vzdělávacího programu, který vychází z rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Od šestého ročníku zřizujeme třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů.

Vzdělávací program „ Otevřená kniha“, klade důraz na získávání souboru znalostí, dovedností, návyků a postojů, které jsou klíčem k úspěšnosti v dalším životě žáka. Program respektuje tradice školy, využívá její charakteristické podmínky a reaguje na vzdělávací požadavky rodičů i žáků. Naše motto je: „Chceme dát dětem prostor“.

Škola nabízí široký výběr cizích jazyků: angličtinu, ruštinu, němčinu a francouzštinu, vyučovaných plně kvalifikovanými učiteli. Povinná výuka začíná ve 3.ročníku s angličtinou, další cizí jazyk je možné zvolit na 2.stupni. V 6.ročníku si mohou žáci vybrat třídu s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů, škola nabízí i nepovinné předměty a kroužky (atletiku, gymnastiku, košíkovou, odbíjenou, florbal, výtvarnou výchovu, kroužek keramiky, sboreček pro malé zpěváky a pěvecký sbor pro žáky druhého stupně, zdravotnický a ekologický kroužek). Každý si může vybrat podle svých zájmů a chuti dělat něco navíc. Dlouhodobě úspěšná je také práce školy v oblasti tělesné výchovy a sportu.

plakát ZÁPIS 2019 var2.jpgVe škole působí řada zkušených, ale i mladých nadšených kantorů. Výuka probíhá podle moderních učebnic s pracovními sešity (převážně hrazenými školou), v učebnách s interaktivními tabulemi, s připojením na internet, ve stále lepším školním prostředí. Všichni učitelé chtějí nejen své žáky naučit, ale zároveň je podněcovat k tvořivému myšlení, logickému uvažování, k otevřené komunikaci, pomáhat jim uplatňovat svá práva s vědomím plnění povinností, vytvářet u nich potřebu projevovat se pozitivně v chování a jednání, vést je k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem a kulturám.

Při zápisu budou rodiče vyplňovat žádost o přijetí k základnímu vzdělávání. Formulář žádosti je přílohou této stránky (můžete si vytisknout a přinést vyplněné k zápisu). Budou zjišťovány údaje o dítěti, rodné číslo, trvalé bydliště a dále zájem o školní družinu a školní jídelnu, případně kroužky. Zákonný zástupce uchazeče (dítěte) bude následně informován o registračním čísle přiděleném uchazeči a budou mu předány další důležité informace. 
Žádáme rodiče, aby si přinesli občanský průkaz a rodný list dítěte.

Při zápisu bude zjišťována školní zralost dítěte. Uskuteční se rozhovor a další společné aktivity pedagogického pracovníka se zapisovaným dítětem (přibližně 15 – 20 minut) zaměřené na motivování dítěte pro školní docházku a orientační posouzení jeho školní připravenosti.
 Rodiče budou přítomni u rozhovoru s dítětem.

Pro lepší informovanost rodičů předškoláků zveřejňujeme publikaci s názvem

Budeme mít školáka,
která se zabývá dvěma hlavními tématy – povinnosti rodičů dané zákonem a schopnosti a dovednosti, kterými by měly být děti vybaveny před nástupem na základní školu. Většina publikace je věnována tipům na činnosti, které dětem pomohou si potřebné dovednosti a schopnosti osvojit či je rozvíjet. Brožura tak může být brána jako inspirativní kuchařka dětských aktivit, kterými se rodiče, prarodiče, ale i ostatní dospělí mohou inspirovat, dále si je uzpůsobovat dle svých potřeb, či se jich přesně držet. Publikaci zpracovala Mgr. Bc. Jana Kovářová, členka realizačního týmu MAP, odborník za oblast předškolního vzdělávání. Projekt Místní akční plán ORP Rakovník realizuje MAS Rakovnicko a je podpořen z OP VVV, který je v gesci MŠMT.

zapis-do-prvnich-trid-2016_14.jpg

Rodiče mohou při zápisu požádat o odklad povinné školní docházky.
Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa (výjimečně je možno tato doložit později).
Formulář žádosti o odklad je přílohou této stránky (můžete si vytisknou a přinést vyplněné k zápisu).

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ - 14. 3. 2019 - pozvánka

ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE - 26. 3. 2019 - pozvánka


Souhrn informací o škole

Zákonné informace k zápisu do 1. ročníku

Pozvánka k zápisu

Kritéria přijetí

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

Žádost o přijetí pdf, docx

Žádost o odklad pdf, docx

Zápisový list pdf, docx